audyt energetyczny iso budynki

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny – zarządzanie energią?

Ze względu na powyższe, przedsiębiorcy którzy w wyniku identyfikacji ewentualnych wymagań prawnych próbują się do nich przygotować powinni poddać analizie następujące zagadnienie: czy wdrożenie systemu zarządzania energią byłoby dla Nich najbardziej optymalnym rozwiązaniem?

Za wdrożeniem systemu zarządzania energią, poza oczywistym uniknięciem kwestii interpretacyjnej dotyczącej „kształtu elementów systemu zarządzania środowiskowego w części ukierunkowanego na zarządzanie energią” przemawiają następujące argumenty:

  • znaczny koszt przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa,który będzie się powielał co 4 lata
  • audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany raz na 4 lata może nie uwzględniać wszystkich wymagań i zmian realizowanych w przeciągu 4 lat w przedsiębiorstwie (czyli audyt ten może szybko tracić na jego aktualności),
  • system zarządzania energią będzie kształtowany przez samego przedsiębiorcę w systemie ciągłego doskonalenia ze wszystkimi jego zaletami a o kosztach i terminach realizacji działań pro oszczędnościowych będzie decydował sam przedsiębiorca,
  • system zarządzania energią jest systemem zorientowanym na efekt więc przy pełnym monitoringu zużycia mediów energetycznych lokalizuje obszary oraz możliwości oszczędności energii co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści finansowe.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku zawiera następujące elementy:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Audyt energetyczny przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346) dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego.

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Audyt energetyczny dostarcza niezbędnych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

Wykonujemy również audyt źródła ciepła

 

Kontakt: formularz zapytania - kliknij.

 

Osoby zainteresowane szkoleniami - zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne
1.1 Ustawy (Prawo energetyczne, Ustawa o efektywności energetycznej, Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów i inne)
1.2 Dyrektywy i prawo UE (dyrektywa o efektywności energetycznej, o charakterystyce energetycznej, o kogeneracji)
1.3 Rozporządzenie o charakterystyce energetycznej
1.4 Rozporządzenie o metodologii audytu
1.5 Rozporządzenie WT2008
1.6 Rozporządzenie o audycie efektywności energetycznej (po wprowadzeniu)
1.7 Świadectwa pochodzenia energii
1.8 Przykład wyliczenia dla świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
2. Paliwa i energia
2.1 Odnawialne (wiatr, słońce, grunt, biopaliwa) - pompa ciepła, GWC, kolektory, fotowoltaika, wiatrak, biogazownia
2.2 Nieodnawialne (gaz, węgiel, olej, energia jądrowa)
2.3 Taryfa dla ciepła - zasady sporządzania
2.4 Taryfa dla energii elektrycznej i gazu (metodyka oceny)
3. Źródła energii
3.1 Kotłownie tradycyjne
3.2 Kogeneracja
3.3 Źródła chłodu (trójgeneracja)
3.4 Źródła energii odnawialnej - analizy opłacalności
3.5 Sieci przesyłowe
4. Instalacje i odbiorniki ciepła
5. Oświetlenie
6. Instalacje i odbiorniki energii elektrycznej
7. Wentylacja i klimatyzacja
8. Chłodnictwo
9. Sprężone powietrze
10. Metody wykonywania obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło i charakterystyki energetycznej
10.1 Budynki mieszkalne
10.2 Budynki użyteczności publicznej
10.3 Budynki przemysłowe
10.4 Programy komputerowe CERTO, Excel
11. Nowoczesne budynki energooszczędne
11.1 Budynek pasywny
11.2 Budynek zero energetyczny
11.3 Budynek plus energetyczny
11.4 Osiedle i Gmina plus energetyczna
12. Odpadowe ciepło technologiczne
13. Program termomodernizacji budynku mieszkalnego
14. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego
15. Podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle - przykłady
16. Programy finansowania inwestycji proekologicznych i analiza finansowa
17. Ocena efektywności energetycznej (metodyka wyboru realizacji przedsięwzięć)
18. Metodyki wyznaczania efektów ekologicznych
20. Audyt energetyczny w przemyśle
21. Zajęcia praktyczne (kamera termowizyjna, pomiar temperatur, pomiar przepływu)
22. Smart Grid w praktyce