efektywność energetyczna iso 50001

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna jest to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej lub prognozowanej. Inaczej mówiąc efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie zużycia energii w ramach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia usług. W budynku dotyczy to energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji czy energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia.  Efektywność energetyczna to jeden z głównych celów poliktyki klimatycznej Unii Europejskiej. Pakiet klimatyczny 3x 20 zakłada osiągnięcie 20% efektywności energetycznej w roku 2020.

Wymagania prawne dotyczące budynków energooszczędnych

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej, izolacyjności przegród, klas energetycznych, czyli parametrów istotnych dla budynków energooszczędnych, określają wartości, jakie musi spełnić budynek nowo budowany lub modernizowany. Aktualne prawo pozwala na spełnienie tych wymagań w dwojaki sposób:

  • poprzez uzyskanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród niższych niż dopuszczalne, lub
  • poprzez uzyskanie wartości wskaźnika energii pierwotnej niższego aniżeli dla tzw. budynku referencyjnego

Szczegółowe wartości dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla przegród przedstawione są w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Natomiast wartość wskaźnika EP wyliczana jest na podstawie Rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczej budynku. I to właśnie owa charakterystyka energetyczna budynku - zwana również świadectwem energetycznym - jest jedynym dokumentem określającym klasę energetyczną danego obiektu.

 

Kontakt: formularz zapytania - kliknij.