EMAS – Europejski System Ekozarządzania i Audytu

EMAS – Europejski System Ekozarządzania i Audytu

EMAS – Europejski System Ekozarządzania i Audytu – jest rozporządzeniem zawierającym wytyczne dla systemu zarządzania środowiskiem. EMAS został wdrożony przez Komisję Europejską w 1995 r. Składa się z 18 artykułów oraz 8 integralnych i wiążących załączników, z których pierwszy stanowi międzynarodowa norma ISO 14001, tj. wymagania dla Systemu Zarządzania Środowiskowego. EMAS obowiązuje we wszystkich 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area), jednak przystąpienie do niego jest dobrowolne.

ISO 14001

Celem normy ISO 14001 i jednocześnie podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami organizacji. Norma ISO 14001 została opracowana w taki sposób, by możliwe było jej zastosowanie do różnych typów organizacji. Certyfikacja na zgodność z wymogami normy ISO 14001 oznacza, iż firma jest zaangażowana w ochronę środowiska. Wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 firma prowadzi od 2004 roku. Wdrożeniami objęte były do tej pory firmy z takich branż jak poligraficzna, czy motoryzacyjna. Wszystkie wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 zakończyły się sukcesem za pierwszym podejściem systemu do certyfikacji.

Co obejmuje norma ISO 14001:2015

  • wymagania ogólne dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
  • informacje na temat planowania wdrażania i innych czynności;
  • informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych;
  • przegląd technik zarządzania.  

Oznacza to, że mogą Państwo określić aspekty działalności mające wpływ na środowisko naturalne i osiągnąć lepsze zrozumienie kwestii przepisów prawnych mających do niej zastosowanie. Następnym krokiem jest zdefiniowanie punktów potencjalnych udoskonaleń i opracowanie programu zarządzania umożliwiającego osiągnięcie ustalonych celów. Należy również opracować program regularnych kontroli gwarantujących stałe udoskonalanie procedur działalności. Firma QAP będzie wykonywać okresowych auditów systemów, a w przypadku stwierdzenia ich zgodności z odpowiednimi przepisami przyzna firmie lub lokalizacji certyfikat ISO 14001 EMAS środowisko.  

Kogo to dotyczy?  

Wpływ działalności na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie. Obecnie wiele podmiotów wywiera naciski na zminimalizowanie takiego wpływu — pochodzą one z wielu źródeł, między innymi od administracji rządowych, organizacji handlowych, ustawodawców, sieci dostawców, organizacji społecznych czy instytucji finansowych.  Można również zaobserwować coraz większe naciski społeczne ze strony zainteresowanych stron, między innymi organizacji zrzeszających konsumentów i zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych skupiających mniejszości, środowisk naukowych czy sąsiadujących krajów.  

Norma ISO 14001 jest więc ważna dla wszelkich organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe; firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz; organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym; pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców.

 

Kontakt: formularz zapytania - kliknij.